Bases del concurs de Cosplay 2019 Yayoi Matsuri


El concurs consistirà en una exhibició preparada i coordinada per l’associació ONIT de Pollença,
Mallorca. Es requeriran diferents condicions per poder presentar-se al concurs:

A. FORMA DE PARTICIPACIÓ


• El present concurs tindrà lloc el dia 6 d'Abril a les 14:30h al claustre de Sant Domingo a Pollença (Mallorca). Els participants hauran d’estar preparats 5 minuts abans del començament del concurs per estar a punt per sortir. Es durà a terme a l'escenari central.


• El concurs  se celebrarà sota les condicions establertes en les presents bases de participació. Els assistents que vulguin participar que no estiguin presents a la zona indicada i a l'hora assenyalada, quedaran automàticament desqualificats i no podran optar al premi del jurat.


• Pel que fa a l'edat mínima per participar no hi ha un límit establert però, la gent menor de edat haurà de presentar una autorització d’un tutor legal (necessària per participar).


B. INSCRIPCIONS


• Les inscripcions es realitzaran mitjançant un missatge de text per WhatsApp al número de telèfon indicat a continuació, 722779834. Existint únicament un màxim de 15 places disponibles per a la participació en el concurs i 5 places de reserva que es convocaran en el cas de fallar les places principals. Un cop omplert el contingent de les 15 places principals, s'assignaran 5 places de reserva per ordre d'inscripció mitjançant WhatsApp.


• En cas de baixa de qualsevol dels participants als quals s’assignés una de les 15 places principals, l'organització es posarà en contacte amb els participants en reserva per ordre d'inscripció.


• En cas de no poder assistir, els participants hauran de contactar el més aviat possible amb l'organització a través del número de telèfon ja indicat per poder contactar al següent participan.


• El dia 26 de Març del 2019 es procedirà al tancament de les inscripcions. En el cas que el nombre d'inscrits superi el nombre de places determinades, la inscripció al concurs serà així mateix tancada. Cobertes les places indicades no serà acceptada cap sol·licitud de participació.


• En el moment de la inscripció, els participants han d'indicar quin personatge representaran en el concurs, categoria, nom, edat, telèfon de contacte i DNI.


• Els cosplayers participants en el present concurs poden desfilar en solitari o en grup, depenent de les categories.


• Les inscripcions seran confirmades via missatge a tots aquells participants que hagin estat inscrits. L'ordre de desfilada a la passarel·la s'assignarà per data de inscripció.


• La comprovació de la inscripció es realitzarà amb la presentació del DNI del participant inscrit.

C. CELEBRACIÓ DEL CONCURS


• L’actuació tindrà una durada d'un màxim de 3 minuts, en cas de necessitar música serà facilitada amb antelació a l’organització.


• Únicament s’admetran cosplays de procedència asiàtica, és a dir, que formen part d'aquesta cultura (anime, videojocs, història, etc), cal aclarir que no s'acceptaran cosplays de procedencia americana (comics, pel·lícules, etc.). Es podrà participar amb cosplays d'altres regions sense optar a premi.


• El cosplay ha de ser íntegre i fet per tu, no comprat ni encarregat.


• Durant la preparació prèvia, en la qual cada participant haurà d’estar 5 minuts abans de l'inci del concurs, s'haurà de lliurar una imatge de referència impresa, dossier de desenvolupament o imatge detallada en dispositius electrònics com mòbils o tablets. Els participants que no lliurin aquesta imatge no seran valorats.


• S'acceptaran dossiers explicatius dels cosplays per part dels participants.


D. CATEGORIES

• Les categories a premiar, tant de la modalitat INDIVIDUAL com la GRUPAL, seran:


· Best in the show: Es valorarà el conjunt de la creació del vestit.

· Doppelganger: Aquell que tingui una major semblança en caracterització i interpretació del personatge.

· Preferit del jurat: El nostre jurat es reserva el premi a "preferit del jurat" en forma de menció especial.

E. PREMIS


• Els premis són patrocinats per Otaku Planet, Frikers  i Momoshisnart. La seva col·laboració serà amb format de bons per canviar a les seves empreses. En total valorat per 200 euros.


• En total hi haurà sis premis repartits per categoria, sent els premis grupals més valorats que els individuals. 


F. JURAT


• El jurat està compost per Mónica Ruiz (Vicepresidenta de l'Associació Juvenil Onit), Lorena Garcia  i un altre membre d'Onit a l'atzar.


• Es valoraran els següents aspectes a l'hora de puntuar tant el cosplay com l'actuació, damunt un total de 100 punts:


a)Qualitat del cosplay (confecció, materials, ...) – 20/100 punts
b)Utilització de materials reciclats – 10/100 punts
c) Actuació dalt de l'escenari (sincronització) – 20/ 100 punts
d) Similitud i coherència amb el personatge – 30/100 punts
e) Caracterització – 20/100 punts


• La decisió del jurat serà irrevocable.

G. FRAU A LA PARTICIPACIÓ


• L'organització es reserva el dret a excloure del present concurs a qualsevol participant si existeix qualsevol indici de frau pel que fa a la participació en el mateix.


• Així mateix, l'organització es reserva el dret a retirar la participació de qualsevol concursant en el cas d'escriure comentaris improcedents.


• Aquells participants que facin servir perfils falsos o altres mecanismes de frau per participar en el present concurs seran així mateix eliminats.


• L'associació organitzadora es reserva el dret a sol·licitar documents oficials per acreditar
la identitat dels participants en cas de resultar guanyadors


H. MODIFICACIÓ DE LES BASES


• L'organitzador es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment, qualsevol modificació, supressió i/o adició a les presents bases promocionals.


• L'organitzador es reserva el dret d'anul·lar el concurs, quan oncorrin causes de força major que així ho aconsellin, sense que això pugui ser objecte de reclamació de cap classe.


I. ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES


• El sol fet de participar suposa la plena acceptació de les presents bases, i al Jurat facultat per resoldre qualsevol eventualitat no prevista.


• Els participants accepten la cessió de drets d'imatge per a qualsevol vídeo o fotografies preses per aquest equip i el seu ús exclusiu.


J. EFECTES PROHIBITS

• Queden prohibits els efectes que puguin embrutar l'escenari així com líquids i efectes pirotècnics. L'ús de materials d'aquest tipus causarà la desqualificació automàtica del concursant.


• Segons el Reial Decret 137/1993 sobre el Reglament d'Armes, queda terminantment prohibit l'ús d'armes de foc, de metall i altres objectes contundents o imitacions que, per les seves característiques, puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa.


• Queda així mateix prohibit l'ús d'elements perillosos per a la integritat física de les persones com a material pirotècnic i inflamable. Només es permetran imitacions d'armes en plàstic, cartró i altres materials que no suposin perillositat ni per als concursants ni per al públic assistent.